Oferta


Organizacja i przeprowadzania wraz z egzaminami:

 • szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych (art. 2373 § 2 KP i Rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
 • szkoleń w celu uzyskania uprawnień na obsługę - napełnianie zbiorników LPG, kursów na obsługującego - konserwatora dźwignic (ciągników, suwnic, żurawi, podestów ruchomych, itp. - uprawnienie Dozoru Technicznego),
 • kursów kwalifikacji służb energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji - prąd, gaz, ciepło (elektrycy, gazownicy, palacze itd.) (zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 16 marca 1998 r. Dz. U. Nr 59 poz. 377 z późn. zm.),
 • kursów operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym (obsługa, konserwacja),
 • kursów na uprawnienia spawaczy elektrycznych i gazowych (MAG, MIG, TIG, inne) - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, uprawnienia Unii Europejskiej,
 • szkolenia bhp dla osób pracujących na stanowiskach pracy z komputerem i drukarką,
 • kursów udzielania I pomocy przedlekarskiej w zakładzie pracy,
 • kursów dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • badanie oświetlenia elektrycznego w środowisku pracy,
 • inne wg zapotrzebowania zleceniodawcy.


Prowadzenie:

 • dokumentacji kadrowej,
 • spraw związanych z BHP w zakładzie pracy (Służba BHP art. 23711 KP).


Opracowywanie:

 • ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (art. 226 KP),
 • regulaminów pracy,
 • regulaminów wynagrodzeń,
 • regulaminów wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych.